Cart

SUPPER Privacy Policy

In dit privacyreglement wordt een aantal definities gebruikt (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de SUPPER  internetsite registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

SUPPER: de besloten vennootschap SUPPER, met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, kantoorhoudende aan de Laan van Kronenburg 7 te Amstelveen, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 861426368 (SUPPER);  Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

1. TOELICHTING OP DIT REGLEMENT

De Wbp is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De Wbp staat bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder een aantal voorwaarden toe. SUPPER mag dan ook de door u verstrekte gegevens niet zonder meer verwerken.  SUPPER heeft de wettelijke plicht om haar klanten/bezoekers van de website:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door SUPPER worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

SUPPER vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft SUPPER in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens We Design Food expliciet om toestemming moet vragen.

IP- adressen/ Cookies; SUPPER houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen SUPPER in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van Cookies: Als u de website van SUPPER bezoekt worden er automatisch Cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u de website van SUPPER bezoekt en welke webpagina’s u het meest bezoekt. Er zijn verschillende soorten Cookies. SUPPER heeft voor het plaatsen van sommige Cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt SUPPER door (bij uw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke Cookies kunt u intrekken door dit te wijzigen in de door u gebruikte browser.

Google Analytics; Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Ook gebruiken wij Google Analytics voor het analyseren van onlineadvertenties zoals Google Adwords. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

3. VERSTREKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

SUPPER verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de SUPPER-organisatie, tenzij:

 • Dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die SUPPER met u heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld doordat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies (zie voor meer informatie hier boven).

4. PLICHTEN/ BEVEILIGDE TOEGANG/ GEHEIMHOUDING/ BEWAARTERMIJN

SUPPER verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door (werknemers van) SUPPER worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door SUPPER beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • (de werknemers van) SUPPER heeft (hebben) een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan SUPPER verstrekte persoonsgegevens. Partners en leveranciers met wie SUPPER samenwerkt en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot gegevens zoals omschreven in dit privacyreglement tekenen ook een geheimhoudingsplicht voor onder andere deze gegevens
 • SUPPER heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. SUPPER  hanteert een termijn van twee jaar na de het laatste klantcontact, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal SUPPER zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. UW RECHTEN ALS BETROKKENEN

op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van eenander daardoor niet wordt geschaad. Aan het recht op een afschrift is een bedrag van € 7,50 per afschrift verbonden, vooraf te betalen;
 • Op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u dit schriftelijk/per email bij SUPPER aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is/kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek schriftelijk bericht van SUPPER. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met SUPPER opnemen en probeert SUPPER  samen met u een oplossing te vinden Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van SUPPER. Als u SUPPER een bericht stuurt over dit privacyreglement of over een onderwerp dat daarmee te maken heeft, wilt u dan bij het onderwerp alstublieft ‘Privacyreglement’ vermelden?